Τμήματα Σχολών και Πιστοποιητικά Σπουδών

Σχετικά με τη λειτουργία:

A)Των ερασιτεχνικών Σχολών Χορού: Το Π.Δ. 457/174/28-11-83 στο άρθρο 4, αναφέρει:

 Τμήματα σχολών και πιστοποιητικά σπουδών:

 1. Τα τμήματα που πρέπει να λειτουργούν οι ερασιτεχνικές σχολές χορού, ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευομένων είναι τα εξής:

Από 3 ετών μέχρι και 5

Από 6 ετών μέχρι και 10

Από 11 ετών μέχρι και 15

Από 16 ετών και άνω

2. Απαγορεύεται να φορούν “pointe” τα παιδιά πριν το δέκατο έτος της ηλικίας τους και την κατάλληλη εκπαίδευσή τους.

3. Οι Σχολές μπορούν να χορηγούν απλές βεβαιώσεις για τη φοίτηση των εκπαιδευομένων και απαγορεύεται η χορήγηση οποιουδήποτε διπλώματος

Λειτουργία Σχολών
Operation_1B) Aπόσπασμα από τη Νομοθεσία  σχετικά με τη λειτουργία των Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού

1. Νόμος υπ’αριθ. 1158/13-5-1981

Άρθρο 1

Βαθμίς

«Η Ανωτέρα καλλιτεχνική εκπαίδευση ανήκει εις την τρίτην βαθμίδα εκπαιδεύσεως, παρέχεται δε εις τας Ανωτέρας Δημόσιας και Ιδιωτικάς Σχολάς καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως»

2. Π.Δ. 131/372/23-9-1983

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγραφές-Προθεσμίες Εγγραφών

1. Οι σπουδαστές εγγράφονται στη Σχολή με αίτησή τους

2. Στο Α΄ Έτος των τμημάτων των Καθηγητών Χορού και Χορευτών εγγράφονται οι επιτυχόντες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, οι κριθέντες εισακτέοι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1158/1981 του Υπουργείου Πολιτισμού.

3. Στο Β΄και το Γ΄ Έτος εγγράφονται οι προαχθέντες από το προηγούμενο έτος.

Εξετάσεις
ΑΡΘΡΟ 8: Εξετάσεις

1. Εισαγωγικές Εξετάσεις:

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων συνίσταται στην εκτέλεση ασκήσεων δυνάμεως, ευκαμψίας, ευρυθμίας και δεξιότητας, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Εισαγωγικών Εξετάσεων για κάθε τμήμα (καθηγητών χορού ή χορευτών), στα μαθήματα α) Κλασικού Μπαλέτου, β) Σύγχρονου Χορού, γ) Αυτοσχεδιασμού και δ) Μια γραπτή έκθεση σε δοσμένο θέμα, μόνο για το τμήμα καθηγητών χορού.

2. Προαγωγικές εξετάσεις:

Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων της Β΄διδακτικής περιόδου, ως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

3. Διπλωματικές εξετάσεις:

Οι διπλωματικές και πτυχιακές εξετάσεις, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 14 του Ν. 1158/1981, διενεργούνται κατ’ αρχήν από την οικεία Σχολή στα Κύρια και Δευτερεύοντα μαθήματα: (τα οποία διδάσκονται στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή μας).

Οι σπουδαστές που πέτυχαν σε όλα τα μαθήματα, παραπέμπονται για εξετάσεις στα κύρια μαθήματα από επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1158/81. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Ιούνιο.